Overeenkomsten

Leveringsvoorwaarden De Woudvlinder.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw reservering door de Woudvlinder. Inhoud van de opdrachtbevestiging De opdrachtbevestiging omvat al het geen tussen opdrachtgever en De Woudvlinder is overeengekomen:

 1. omschrijving van de opdracht of het project
 2. aanvangsdatum van de werkzaamheden
 3. de aard en de omvang van de werkzaamheden
 4. verwachte inspanning en gewenste doorlooptijd van de inspanning
 5. eventuele locatie waar de werkzaamheden verlangd worden
 6. tariefafspraken

Prijzen/Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van De Woudvlinder zijn vrijblijvend en De Woudvlinder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

BTW

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW (en exclusief verzendkosten.)

Reservering

Alle aanvragen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.

Optie

U kunt voor een bepaalde periode een optie nemen. Opties zijn geldig tot 3 weken voorafgaand aan de start tenzij anders afgesproken. Als zich een tweede belangstellende aandient voor hetzelfde moment waarop reeds een optie staat, wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de eerste optant. Dit is het moment waarop beslist moet worden of er voor dat deel van de optie waar zich een andere gegadigde voor aanmeldt wel of geen boeking plaats gaat vinden.

Betalingsverplichting

Door een boeking ontstaat een betalingsverplichting van het volledige bedrag zoals vermeldt op de opdrachtbevestiging en/of factuur.

Betalingstermijn

Voor workshops en kinderfeestjes gegeven of georganiseerd door De Woudvlinder dient vooraf betaald ge worden. (contant)

Annulering

Indien de boeking wordt geannuleerd binnen 2 week voor aanvang wordt 20% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 2 week en 4 dagen voor aanvang wordt 50% van de prijs berekend. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

Annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per brief of email. Indien in de bevestiging andere afspraken over annulering zijn opgenomen vervalt dit punt. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door De Woudvlinder.

 1. De Woudvlinder kan de opdracht ontbinden ingeval van eigen overmacht en ingeval van wanprestatie van de opdrachtgever.
 2. De Woudvlinder is niettemin gehouden de schade voor de opdrachtgever als gevolg van die beëindiging te beperken, indien en voor zover dat van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs gevergd mag worden, gelet op onder meer het verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de grond voor de beëindiging.
 3. Indien de opdrachtgever de normale bedrijfsuitvoering staakt of opschort, surséance van betaling voor de opdrachtgever wordt aangevraagd, of het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, kan De Woudvlinder haar diensten direct beëindigen onder volledige handhaving van alle rechten. Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden eindigt een overeenkomst met onmiddellijke ingang ingeval één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van enige bepaling uit genoemde overeenkomst en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
 4. In geval van overmacht is De Woudvlinder gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder weder rechterlijke tussenkomst en zonder dat De Woudvlinder deswege tot enige schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 5. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan De Woudvlinder kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van De Woudvlinder kan worden gevergd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, sabotage, overstroming of brand.

Schade

Mocht er schade zijn opgetreden aan de eigendommen van De Woudvlinder dan wordt dit vergoed door degene die de schade heeft aangericht.

Aansprakelijkheid

De Woudvlinder is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van en letsel aan deelnemers.

 1. De Woudvlinder kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door De Woudvlinder geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De opdrachtgever vrijwaart De Woudvlinder voor aanspraken van derden waartegenover wij ons niet op de onderhavige voorwaarden kunnen beroepen.
 3. De aansprakelijkheid van De Woudvlinder zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 4. De bevoegdheid van de opdrachtgever om zich op een tekortkoming van het door De Woudvlinder geleverde diensten en/of goederen te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 2 weken nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij De Woudvlinder terzake heeft geprotesteerd.

Geschillen

Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en De Woudvlinder zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen de opdrachtgever en De Woudvlinder mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Aanbiedingen / overeenkomsten Facebook, instagram, website

Alle aanbiedingen van De Woudvlinder zijn vrijblijvend. De Woudvlinder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De. Woudvlinder . De Woudvlinder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling wordt geaccepteerd, deelt De Woudvlinder .nl dit mee binnen een (1) dag na ontvangst van de bestelling.

Opdracht

Alle bestellingen moeten via de website worden opgegeven worden zodat de klant akkoord kan gaan met de leveringsvoorwaarden en heeft de klant de plicht deze te lezen via de website. Alle bestellingen en opdrachten via de website, worden per mail bevestigd. Wanneer de klant geen bevestiging van een bestelling en/of opdracht heeft ontvangen dient hij contact op te nemen met De Woudvlinder. Het kan zijn dat De Woudvlinder de geplaatste bestelling en of opdracht niet heeft ontvangen.

Levering van goederen uit de webwinkel

De klant kan kiezen of de klant de bestelde goederen afhaalt danwel laat bezorgen. In beide gevallen wordt vooraf betaald. Indien de goederen worden bezorgd, kan de klant veilig betalen via betaalverzoek. De goederen worden bezorgd met TNT. Als er niemand thuis aanwezig op het opgegeven adres, wordt het pakketje retour genomen en de andere dag weer aangeboden. De Woudvlinder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de bezorging door de TNT.

Intellectueel eigendom | Copyright

Alle rechten van de zelfgemaakte artikelen en ontwerpen liggen bij De Woudvlinder. Niets mag zonder toestemming van De Woudvlinder vermenigvuldigd of verspreid worden.

Persoonsgegevens

De Woudvlinder behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Contact